عکسچاپ
section background
هیستوگرام

هیستوگرام

01در بسیاری از دوربینهای جدید و پیشرفته دیجیتال
میتوانیم نمودار هیستوگرام تصویر را بروی صفحه
LCD مشاهده کنیم . در بعضی از دوربینها مثل کانن
و نیکون دکمه ای با شکل نمودار روبرو روی بدنه
وجود دارد و در بعضی از دوربینها با زدن دکمه DISP
این گزینه فعال میشود .

حال حتما از خود می پرسید این نمودار نشان دهنده چیست ؟
هیستوگرام نشان دهنده توزیع روشنایی (Brightness) نقاط تصویر میباشد .

روشنایی تصویر
دیجیتال شامل256 (0تا 255) درجه است که محور افقی نمودار هیستوگرام را تشکیل میدهد .
محورعمودی معرف تعداد نقاطی است که در آن درجه از روشنایی قرار دارند . نقاط سمت چپ
نمودار ، نقاط تاریک و نقاط سمت راست نقاط روشن هستند .
در تصاویری که روشن و دارای نور زیادی هستند ، نقاط روشن به سمت راست متمایل شده اند .
و در تصاویر تاریک بیشتر نقاط ، کم نور و متمایل به سمت چپ هستند . در برخی موارد که به
علت نور زیاد ، امکان مشاهده واضح تصویر در LCD وجود ندارد ، شخص با دیدن شکل کلی
هیستوگرام از حالت نوردهی زیاد در برخی نقاط تصویر و یا نوردهی کم آگاه شده و در صورت
لزوم نوردهی را تغییر میدهد .

ترک یک پاسخ