عکسچاپ
section background
طرح گل بنفش زمینه مشکی

طرح گل بنفش زمینه مشکی

توضیحات طرح

طرح گل بنفش زمینه مشکی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 گل بنفش

هر بامداد که باغبان گل سوی برزن آورد// شیراز را دوباره به یاد من آورد

ترک یک پاسخ