عکسچاپ
section background
طرح پاندا زمینه سیاه

طرح پاندا زمینه سیاه

توضیحات طرح

طرح پاندا زمینه سیاه

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 پاندا

پانداها از حدود 2 تا 3 میلیون سال قبل بر روی کره زمین زندگی می‌کردند.

ترک یک پاسخ