عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین فرشته زمینه قرمز قلب

طرح نوشته ی ولنتاین فرشته زمینه قرمز قلب

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین فرشته زمینه قرمز قلب

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت ولنتاین و روزعشق به دوستان تهیه فرمایید.


ولنتاین

من
دل رفتن نداشتم
درخت خانه‌ات ماندم

تو
رفتن را
دل دل نکن

ریزش برگ‌هایم
آزارت می‌دهد

محمدعلی بهمنی

ترک یک پاسخ