عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین زمینه مشکی love قرمز

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه مشکی love قرمز

توضیحات طرح

 طرح نوشته ی ولنتاین زمینه مشکی love قرمز

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت ولنتاین و روزعشق به دوستان تهیه فرمایید.


ولنتاین

دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد
بر یکی سنگین دل نامهربان چون خویشتن

تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی
چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من

رابعه قزداری

ترک یک پاسخ