عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین درخت خرس چمن

طرح نوشته ی ولنتاین درخت خرس چمن

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین درخت خرس چمن

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

«دوستی» – رابطه یا همکاری مناسب بین دو فرد.
«وصال» – ذوب شدن عاشق در معشوق؛ حالت نهایی عشق راستین.
«خانواده» – افرادی که از طریق اصل و نسب با یکدیگر ارتباط دارند.
«پیوند روحی» – رابطه بین فرد و فردی که جزئی از وجود وی است.

ترک یک پاسخ