عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین دختر پسر قلب کتاب

طرح نوشته ی ولنتاین دختر پسر قلب کتاب

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین دختر پسر قلب کتاب

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

«آن شنیدم که عاشقی جان‌باز// وعظ گفتی به‌خطه شیراز//ناگهـان روستائیی نادان//خالی از نور دیده و دل و جان//ناتراشیده هیکل و ناراست// همچو غولی از آن میان برخاست//گفت ای مقتدای اهل سخن//غـم کارم بخور که امشب من//خـرکی داشتم چگونه خری//خری آراسته به‌هر هنری//یک دم آوردم آن سبک رفتار//بـه‌تفرج میانه بازار//ناگهانش زمن بدزدیدند//زین جماعت بپرس اگر دیدند//پیر گفتا بدو که ای خرجو//بنشین یک زمان و هیچ مگو//پس ندا کرد سوی مجلسیان//که اندرین طایفه ز پیر و جوان//هرکه با عشق در نیامیزد//زین میانه به‌پای برخیزد//ابلهـی همچو خر کریه‌لقا//زود برجست از خری برپا//پیر گفتش توئی که در یاری//دل نبستی به‌عشق؟ گفت آری//بانگ برداشت گفت ای خردار//هان خرت یافتم بیار افسار»

ترک یک پاسخ