عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی نوروز زمینه صورتی گل کفشدوزک

طرح نوشته ی نوروز زمینه صورتی گل کفشدوزک

توضیحات طرح

طرح نوشته ی نوروز  زمینه صورتی  گل  کفشدوزک

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب برای خود و دوستان خود تهیه فرمایید.


نوروز

چو آن کارهای وی آمد به جای
ز جای مهی بر تر آورد پای
به فر کیانی یکی سخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندر نشناخت
که چون خواستی دیو برداشتی
ز هامون به گردون برافراشتی
چو خورشید تابان میان هوا
نشسته برو شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بر تخت اوی
از آن بر شده فرۀ بخت اوی
به جمشید بر، گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو، هرمز فروردین
برآسود از رنج تن، دل ز کین
به نوروز نو، شاه گیتی فروز
بر آن تخت بنشست فیروز روز
بزرگان به شادی بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان یادگار

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه