عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی شب یلدا هندوانه

طرح نوشته ی شب یلدا هندوانه

توضیحات طرح

طرح نوشته ی شب یلدا هندوانه

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات شب یلدا تهیه نمایید.


شب یلدا

در شب یلدا دومفهوم متضاد نهفته است. یکی این که یلدا درازترین شب سال است و در تمام این شب اهرمن با اورمزد در ستیزاست. شب ستیز ظلمت است با نور.

چون درازترین شب است، پس درازترین حمله ی اهرمن براورمزد درهمین شب است، ازاین دیدگاه قدیمیان شب یلد ارا شب مبارک نمی دانستند وآن رانحس می خواندند.

چنین بود که تمام شب چراغ روشن می داشتند و شب زنده داری می کردند، آتش می افروختند تا درروشنایی چراغ وآتش اهرمن نتواند به خانه های آن هاراه یابد. گویی بدینگونه می خواسته اند تا اورمزد را و نور را و نیکی رادر پیروزی براهرمن و تاریکی یاری رسانند؛ اما دربعد دیگر اهرمن نماد تاریکی و زشتی دراین ستیزسرانجام شکست می خورد ومیترای شکست ناپذیر با نوروگرمای خویش براو پیروزمی شود، مهرتولد می یابد و پس ازآن، روز و روشنی است که فزونی می گیرد و روزها درازترمی شوند.

ترک یک پاسخ