عکسچاپ
section background
طرح مینیون زمینه سفید

طرح مینیون زمینه سفید

توضیحات طرح

طرح مینیون زمینه سفید

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 مینیون

کریس رینود در مصاحبه می گوید: زبان اونها ساده و مسخره است اما وقتی شما باور می کنید که اونها واقعا با این زبان با هم ارتباط برقرار می کنن اونوقت همین اونو بامزه تر می کنه.

ترک یک پاسخ