عکسچاپ
section background
طرح شبح و گربه و میمون سیاه

طرح شبح و گربه و میمون سیاه

توضیحات طرح

طرح شبح  و گربه  و میمون سیاه

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 شبح و گربه و میمون سیاه

شبح به تجسم روح فرد مرده گفته می‌شود. شبح‌ها ممکن است با روح، روح پلید هم اشتباه گرفته شوند.

ترک یک پاسخ