عکسچاپ
section background
طرح سالیوان دانشگاه هیولاها زمینه آبی

طرح سالیوان دانشگاه هیولاها زمینه آبی

توضیحات طرح

طرح سالیوان  دانشگاه هیولاها  زمینه آبی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 سالیوان دانشگاه هیولاها

شرکت هیولاها جایی است که اعضای آن بچه های زمینی را می ترسانند و جیغشان را می گیرند تا در سرزمین هیولاها از آن به عنوان سوخت استفاده کنند. موفق ترین تیم جیغ ربای هیولاها را سالی سالیوان (جان گودمن) و دستیارش مایک وازوفسکی (بیلی کریستال) تشکیل می دهند.

ترک یک پاسخ