عکسچاپ
section background
طرح انار زمینه مشکی

طرح انار زمینه مشکی

توضیحات طرح

طرح انار زمینه مشکی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 انار

دانه های انار نمادی از باروری و عشق و ازدواج است.

ترک یک پاسخ